Receptia lucrarilor si finalizarea acestora, inclusiv intabularea


Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile contractuale si in conformitate cu documentatia de executie.
Receptia se realizeaza in doua etape:
  • receptia la terminarea lucrarilor – este obligatorie si pentru realizarea lucrarilor in regie proprie;
  • receptia finala la expirarea perioadei de garantie.
Dumneavoastra aveti obligatia sa incepeti receptia in maximum 15 zile de la notificarea termenului lucrarilor de catre executant si sa comunicati data proiectantului, executantului si membrilor comisiei.
Receptia lucrarilor se face de catre o comisie, aleasa de dumneavoastra, din care trebuie sa faca parte si reprezentantul Administratiei locale. Proiectantul si executantul (sau reprezentantii lor nu pot face parte din comisia de receptie, intrucat au calitatea de invitati.
Comisia de receptie examineaza:
  • respectarea prevederilor din Autorizatia de Construire, precum si avizele si conditiile impuse de autoritatile competente;
  • executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, cu cele ale documentatiei de executie si cele ale reglementarilor specifice;
  • referatul de prezentare,intocmit de proiectant, cu privire la modul cum a fost executata lucrarea;
  • terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre dumneavoastra si executant
La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul verbal de receptie. Receptia se poate face daca nu exista obiectii. Daca exista obiectii, se poate face receptia, cu notarea expresa a acestora si cu posibilitatea de remediere a defectiunilor sau lipsurilor in termen de 90 zile. Dupa efectuarea remediilor executantul va cere, in scris, anularea obiectiilor.
Dupa punerea in functiune a obiectivului de investitii, Dumneavoastra aveti obligatia sa:
  • regularizati taxele datorate adminisytratiei publice locale,precum si achitarea celorlate obligatii legale;
  • obtineti adeverinta de existenta a constructiei(pe baza de cerere, extras de carte funciara in original, valabil de 30 zile, plan parcelar intocmit de proiectantul autorizat de Oficiul National de Cadastru, copia Autorizatiei de Constructie, proces varbal de receptie a lucrarilor) pentru intabulare sau obtinerea autorizatiei de functionare- inregistrare in Cartea Funciara;
  • declarati investitia in vederea impunerii.