Faza exploratorie


Terenul dumneavoastra este construibil?
In primul rand trebuie sa faceti o cerere pentru obtinerea unui Certificat de Urbanism.
Certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul sau amplasamentul, cerintele urbanistice care urmeaza safie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.
In situatii deosebite, emitentul poate cere suplimentar elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal sau a unui Plan Urbanistic de Detaliu.
Daca scopul declarat de solicitant este autorizarea executarii lucrarilor de constructii, iar specificul obiectivului nu se incadreaza in prevederile documentatiilor de urbanism existente aprobate sau daca particularitatile amplasamentului nu permit realizarea investitiei, certificatul se elibereaza cu mentionarea expresa a incompatibilitatilor rezultate, precum si a imposibilitatii eliberarii unei autorizatii de construire.
Certificatul de Urbanism se emite pentru:
 • autorizarea executiei lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente;
 • desfiintarea constructiilor;
 • concesionarea de terenuri;
 • cereri in justitie;
 • alte scopuri.
Pentru obtinerea unui Certificatde Urbanism, aveti nevoie de:
 • cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism, completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului;
 • plan de situatie, eliberat pe suport topografic – vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie – la scarile 1:5000 pana la 1:500;
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (stabilita de catre emitent conform legii) – copie.
Cateva precizari:
 • nu trebuie sa prezentati titlul asupra imobilului sau a altui act care sa ateste dreptul de proprietate
 • Certificatul de Urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii;
 • termenul prevazut de lege pentru eliberarea certificatului de urbanism este de 30 de zile de la data depunerii documentatiei la forurile competente;
 • valabilitatea certificatului de urbanism este stabilita de catre emitent;
Sunt considerate terenuri pentru constructii urmatoarele:
 • terenuri din interiorul localitatilor, ocupate sau libere de constructii;
 • terenuri aparent libere, pentru functiuni urbane de interes public;
 • terenuri ce apartin statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si se pot concesiona cu sau fara licitatie.
Terenul dumneavoastra trebuie sa fie construibil din punct de vedere tehnic:
 • verificarea subsolului (casele vecine au subsol?);
 • nivelul apelor freatice;
 • existenta utilitatilor publice;
 • posibilitatea de racord la canalizare, apa, electricitate, gaz, telefon.
Studii preliminare, schita de proiect, proiectul de autorizare
Arhitectul va studia, impreuna cu Dvs. Terenul pe care seva afla viitoarea constructie: amplasament, imprejurimi, topografie, caracteristici, , servituti, climat, nevoile si dorintele Dvs.
Daca doriti sa transformati o cladire existenta, sunt necesare cateva studii preliminare referitoare la starea tehnica a constructiei respective.
Astfel, avand ca baza aceste motivatii, arhitectul va va propune una sau mai multe solutii : “schita de proiect”. In momentul in care se ajunge la o solutie care va multumeste se poate face o estimare aproximativa a investitiei din punct de vedere al costului. Daca arhitectul are convingerea ca resursele Dvs. Financiare sunt insuficiente pentru scopul propus, el are datoria de a va informa asupra acestui fapt.
Se ajunge la un plan de arhitectura general care poate fi elaborat pentru faza urmatoare (proiectul de autorizare).